Vážení návštevníci gisportálu

Na www stránke Mesta Nitra vznikol mapový portál projektu Geografického informačného systému Územného plánu Mesta Nitra, realizovaného s podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
MDPT


Ciele projektu:

Ciele projektu vychádzajú z dokumentov EÚ „e-Európa – informačná spoločnosť pre všetkých“, a „Stratégie informatizácie spoločnosti“, „ Akčného plánu“, ktoré boli schválené vládou SR. Predkladaný projekt je zameraný v zmysle výnosu MDPT SR č. 2424/M-2004 na podprogram 02. tvorba a šírenie digitálneho obsahu.


Projekt umožní dosiahnuť nasledovné čiastkové ciele :

1. Informatizácia verejnej správy v smere On-line,
2..Zlepšenie kvality a efektívnosti základných e-služieb občanom
3. Dosiahnutie priameho a integrovaného poskytovania služieb občanom
4. Uľahčenie občanom správu vecí verejných


Uvedený projekt rieši tieto špecifické ciele:

1.Zvýšenie informovanosti obyvateľstva Nitry a širokej verejnosti pomocou interaktívneho prístupu k Územnému plánu na webstránke mesta Nitra prostredníctvom GIS aplikácie, spolupracujúcej so štandardným web prehliadačom, umožňujúci získať informácie o základných zásadách funkčného a priestorového usporiadania územia mesta Nitry,
2. Umožnenie okamžitej informovanosti verejnosti o zmenách a doplnkoch v ÚPN
3. Získanie zručností pri práci s novými technológiami, ktoré majú v budúcnosti veľký význam,
4. Umožnenie študentom a ich učiteľom a absolventom praktické využívanie GIS aplikácie.


V mapách je možné vyhľadávať podľa zvoleného typu vyhľadávania, ktorý je k dispozícií (podľa parcelných čísel, adries, ulice, názvu lokality a pod.)
K dispozícií sú dva základné mapové projekty – Územný plán (UPN) a Mapa mesta. Projekt mapa mesta nakonfiguroval zhotoviteľ firma ArcGeo nad rámec prác dohodnutých v zmluve ako ukážku, akým spôsobom je možné využiť geodáta ktoré sú k dispozícií. V rámci týchto projektov je možné prepínať sa medzi ďalšími druhmi máp pomocou zmeny názvu mapy, alebo mapového pohľadu v pravej vrchnej časti aplikácie.

V projekte Územný plán je možné zobraziť :

- funkčné využitie územia až do podrobnosti parciel - je možné vyhľadať požadovanú parcelu, adresu, ulicu a následne pomocou ikony IDENTIFIKUJ, zistiť podrobnejšie informácie o funkčnom využití, navrhovanej podlažnosti a pod,
- chránené územia a ochranné pásma – je možné vyhľadať ochranné pásmo a chránené územie podľa jeho názvu a jeho obris bude zvýraznený bledomodrou čiarou,
- dopravnú koncepciu – je možné zobraziť základnú štruktúru jednotlivých komunikácií s ich názvami. V jednom z pohľadov je zobrazená trasa už schválenej varianty „Južného obchvatu“ mesta.

V projekte Mapa mesta je možné zobraziť:


- mapu mesta s ulicami a budovami,
- mapu mestských častí,
- mapu územno-organizačného členenia,
- mapu s lokalizáciou materských, základných, stredných a vysokých škôl.