Mapa mesta
V projekte Mapa mesta je možné zobraziť:
- mapu mesta s ulicami a budovami,
- mapu mestských častí,
- mapu územno-organizačného členenia,
- mapu s lokalizáciou materských, základných, stredných a vysokých škôl.
   
Územný plán

V projekte Územný plán je možné zobraziť :
- funkčné využitie územia až do podrobnosti parciel - je možné vyhľadať požadovanú parcelu, adresu, ulicu a následne zistiť podrobnejšie informácie o funkčnom využití, navrhovanej podlažnosti a pod.,
- chránené územia a ochranné pásma – v mapovom pohľade sú zobrazené hranice chránených území a ochr. pásiem a je mozne ich pomocou ikony i identifikovať a zistiť ich názov,
- dopravnú koncepciu - je možné zobraziť základnú štruktúru jednotlivých komunikácií s ich názvami. V pohľadoch je možné po rozbalení legendy zapnúť zobrazenie priebehu trasy R1 tzv. Južného obchvatu.
V mape sú aktualizované schválené Zmeny a doplnky územného plánu č.1 a č.2 a zapracované územie schválenej Centrálnej mestskej zóny, ktorej podrobné regulatívy sa užívateľovi zobrazia vo formáte .pdf dokumentu pre konkrétny územno-priestorový celok v ktorom sa nachádza pozemok o ktorý ma užívateľ záujem.

   
Návod

PDFPre podrobnejšie informácie o vyhľadávaní a práci s mapami sme pre Vás pripravili postupy, ktoré Vám uľahčia dosiahnuť želané informácie.